Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Phân bón
Chứng nhận Phân bón

Căn cứ Chứng nhận

  

Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT - Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón 


Quyết định số 1276/QĐ-BNN-VP ngày 10/8/2010 - Về việc đính chính Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng công báo số 386+387 ngày 11/7/2010
Quyết định chỉ định Chứng nhận


Quyết định số 310/QĐ-TT-QLCL về việc Chỉ định QUACERT chứng nhận chất lượng Phân bón  

Quyết định số 533/QĐ-TT-QLCL về việc Chỉ định QUACERT chứng nhận chất lượng Phân bón 


   

Hướng dẫn Chứng nhận

  

Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Thay thế Quyết định 106/2008/QĐ-BNN).


Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 - Hướng dẫn về việc hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tiêu chuẩn liên quan

    TCVN 4440-87 - SUPE PHÔT PHÁT ĐƠN Simple superphosphate 
 


TCVN 4296-86 - QUẶNG APATIT Yêu cầu kỹ thuật Apatit ore Technical requirements
 


TCVN 180-86 - QUẶNG APATIT Phương pháp thử Apatit ore Methods of test
 


TCVN 2619-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP YÊU CẦU KỸ THUẬT Urea for agriculture Technical requirements
 


TCVN 4853-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt Mineral fertilizer Method for determination of grainaire analysis
 


TCVN 4852-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt Mineral fertilizer Method for determination of granules static strength
 


TCVN 6167:1996 - Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Phosphat-solubilíing microbial fertilizer
 


TCVN 2620-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP THỬ Urea for agriculture Method of test
 


TCVN 6169:1996 - Phân bón vi sinh vật - Thuật ngữ Microbial fertilizer - Terms
 


TCVN 6168:1996 - Phân bón vi sinh vật giải xenluloza Cellulose-degraing microbial fertilizer
 

Các văn bản liên quan

  

Thông tư 50/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN, ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới, thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới


Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón


Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 Quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ(sửa đổi)


Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Dấu Hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho Phân bón được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

  

Mẫu dấu sử dụng cho Phân bón được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5
Sản phẩm Phân bón đã được QUACERT chứng nhận

  

Phân bón nhập khẩu


Phân bón Sản xuất trong nước

©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập