Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Thiết bị điện, điện tử
Thiết bị điện, điện tử

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN
  Thông tư 21/2009/TT-BKHCN
QCVN 4:2009/BKHCNHướng dẫn chứng nhận
  Quyết định 402/QĐ-TĐCTiêu chuẩn liên quan

  TCVN 5699-1:2004 (IEC 60335-1: 2001)  TCVN 5699-2-35:2007 (IEC 60335-2-35: 2005)  TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004)  TCVN 5699-2-23:2007(IEC 60335-2-23: 2005)  TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15: 2005)  TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005)
TCVN 5699-2-3:2006 (IEC 60335-2-3: 2005)
TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25: 2005)
TCVN 5699-2-9:2004 (IEC 60335-2-9:2002, Adm.1:2004)
TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998)
TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3: 1997) 
TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4: 1992, Adm.1:1997
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227-5:2003)
TCVN 5699-2-74:2005 (IEC 60335-2-74:2002)

Các văn bản có liên quan


Thông tư 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/09/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử  Thông báo số 492/TB-TĐC ngày 4/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN  Công văn số 861/BKHCN-TĐC ngày 20/4/2010 của Bộ KHCN về việc chỉ định các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng hoàng hoá nhập khẩu  Công văn số 564/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành  Công văn số 586/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử đã được thực hiện kiểm tra chất lượng

Dấu hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho sản phẩm điện điện tử được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

     

Mẫu dấu sử dụng cho sản phẩm điện điện tử được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và 5


Sản phẩm điện điện tử đã được QUACERT chứng nhận

Điện điện tử nhập khẩu

Điện điện tử sản xuất trong nước

Điện điện tử chứng nhận theo phương thức 1

©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập