Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Đồ chơi trẻ em
Đồ chơi trẻ em
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN

   Thông tư 18/2009/TT-BKHCN
   QCVN 3:2009/BKHCN

Hướng dẫn chứng nhận

   Quyết định 401/QĐ-TĐC

Tiêu chuẩn liên quan

 

TCVN 6313-2008 (ISO-IEC Guide 50-2002)
Các khía cạnh an toàn. hướng dẫn về an toàn cho trẻ em
Thay thế: TCVN 6313:1997
Năm/QĐ BH: 2008-12-30, 2957/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này cung cấp nội dung đề cập đến nguồn tiềm ẩn của các nguy cơ về thể chất của trẻ em không theo dự định trước từ các sản phẩm, quá trình hay dịch vụ mà trẻ sử dụng có thể tiếp xúc ngay cả khi chúng không có mục đích để dành riêng cho trẻ em.

 

TCVN 6238-1:2011 (ISO 8124-1:2009)
An toàn đồ chơi trẻ em. phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý
Thay thế: TCVN 6238-6:1997, TCVN 6238-1:2008
Năm/QĐ BH: 2011
Tóm tắt: Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại đồ chơi, nghĩa là bất kỳ sản phẩm hoặc vật liệu nào được thiết kế hoặc được nêu rõ để cho trẻ nhỏ hơn 14 tuổi sử dụng khi chơi.

 

TCVN 6238-2:2008 (ISO 8124-2:2007)
An toàn đồ chơi trẻ em. phần 2: Yêu cầu chống cháy
Năm/QĐ BH: 2008-12-30, 2957/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm dùng trong tất cả các loại đồ chơi, những yêu cầu có liên quan đến tính dễ bốc cháy của một số loại đồ chơi nhất định khi đặt chúng vào một nguồn cháy nhỏ.

 

TCVN 6238-3:2011 (ISO 8124-3:2010)
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 3: Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại
Thay thế: TCVN 6238-3:2008
Năm/QĐ BH: 2011
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định mức chấp nhận được tối đa, phương pháp lấy mẫu và chiết trước khi phân tích sự xâm nhập của các độc tố antimon, asen, cadimi, crom, chì, thuỷ ngân và selen từ các vật liệu làm đồ chơi và từ các phần của đồ chơi, trừ các vật liệu không tiếp xúc được.

     

Các văn bản có liên quan

  Công văn số 427/TĐC-HCHQ ngày 14/4/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
  Công văn số 861/BKHCN-TĐC ngày 20/4/2010 của Bộ KHCN về việc chỉ định các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng hoàng hoá nhập khẩu 
  Thông báo số 491/TB-TĐC ngày 4/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN
  Công văn số 564/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành
  Công văn số 586/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử đã được thực hiện kiểm tra chất lượng
Công văn số 1426/BKHCN-TĐC ngày 18/6/2010 của Bộ KHCN về việc đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN
Công văn số 773/TĐC-HCHQ ngày 23/6/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN

Dấu hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho đồ chơi trẻ em được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

    

Mẫu dấu sử dụng cho đồ chơi trẻ em được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5

Sản phẩm đồ chơi trẻ em đã được QUACERT chứng nhận

Đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước

©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập